Słownik terminów o lampach wyładowczych

CWA– Autotransformator stałej mocy sterujący obwodem statecznika łącząc kondensator połączony szeregowo z lampa. W odróżnieniu od standardowego statecznika, system CWA reguluje napięcie poza zakres pracy lampy utrzymując jej moc na stałym poziomie poprzez kontrolę´ prądu lampy.

Czas  Gorącego Zapłonu lub  Ponownego Zapłonu – czas mierzony od momentu ponownego zasilania po krótkotrwałej przerwie do chwili zapłonu lampy.

Czas Zimnego Zapłonu – czas jaki potrzebny jest do wytworzenia się w lampie wyładowczej łuku elektrycznego od momentu włączenia zasilania.

Długość Maksymalna Lampy  (MOL) -odległość między szczytem bańki a końcem trzonka.

Formowany Jarznik – precyzyjnie kształtowana elipsoidalna komora jarznika w procesie formowania kwarcu -wykonywana przez firmę Venture Lighting. W technologii tej zużywa się 2/3 mniej kwarcu niż w standardowych jarznikach o tej samej mocy. W formowanym jarzniku nie stosuje się elektrody startowej.

Jarznik – szklana lub ceramiczna szczelnie zamknięta komora, w której generowany jest łuk elektryczny, a w efekcie zapłonu zawartej w nim mieszaniny gazów powstaje światło.

Kondensator  – element elektryczny stosowany do poprawy współczynnika mocy w obwodzie statecznika.

Lampa metalohalogenkowa – lampa wyładowcza wysokoprężna, w której światło wytwarzane jest głównie w wyniku promieniowania mieszaniny pary metalu i produktów rozkładu halogenków.

Lampa Wyładowcza – lampa, w której światło jest wytwarzane, bezpośrednio lub pośrednio, przez wyładowanie elektryczne w gazie, parze metalu lub mieszaninie kilku gazów i par.

Lampy Wysokoprężne HID  – źródła światła obejmujące lampy metalohalogenkowe, rtęciowe i wysokoprężne sodowe

Lumen    lm – jednostka strumienia świetlnego w układzie SI: strumień świetlny wysyłany w jednostkowym kącie przestrzennym (1 steradiana) przez punktowe źródło światła promieniujące równomiernie ze światłością 1 kandela.

Lux    lx – jednostka natężenia oświetlenia w układzie SI: natężenie oświetlenia wytworzone przez strumień świetlny o wartości jednego lumena, równomiernie rozłożony na powierzchni jednego metra kwadratowego.

Moc Wejściowa – moc mierzona na wejściu statecznika pracującego z rozpatrywaną lampą.

Moc  Lampy  (znamionowa) – moc pobierana przez lampę po jej całkowitym rozgrzaniu.

Napięcie Lampy – napięcie, przy którym pracuje lampa po jej całkowitym rozgrzaniu.

Napięcie Zapłonu Lampy Wyładowczej – napięcie między elektrodami, konieczne do zapoczątkowania wyładowania w lampie.

Początkowy Strumień Świetlny – emisja świata lampy oparta na wynikach pomiarów fotometrycznych po pierwszych 100 godzinach pracy.

Pozycja Pracy – wymagana pozycja działania lampy do jakiej została ona zaprojektowana.

Prąd Obwodu – prąd na wejściu statecznika z poprawionym współczynnikiem mocy  pracującego z określoną lampą.

Prądowy Współczynnik Szczytu – stosunek szczytowej do skutecznej wartości prądu lampy. Dla lamp metalohalogenkowych wynosi on 1,5 – 1,8.

Skuteczność Świetlna Źródła Światła – stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło świata do pobieranej przez nie mocy, mierzona w lumenach na Wat (lm/W).

Statecznik  –  Dławik – urządzenie włączone w obwód zasilający lampę wyładowczą służące głównie do ograniczenia prądu lampy do wymaganej wartości.

Środek Świetlny LCL – odległość między środkiem łuku elektrycznego a końcem trzonka.

Temperatura Barwowa –  postrzegana barwa świata emitowanego przez lampę wyrażana w stopniach Kelvina (K). Temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła.

Układ Zapłonowy – Zapłonnik – urządzenie elektroniczne, które samodzielnie lub wraz z innymi elementami, wytwarza impulsy napięciowe w celu zapłonu lampy wyładowczej bez wstępnego podgrzewania elektrod.

Widmo  promieniowania – przedstawienie lub wyznaczenie składowych monochromatycznych rozpatrywanego promieniowania złożonego.

Współczynnik Oddawania Barw  Ra (CRI – Colour Rendering Index) – wielkość określająca zdolność źródła światła do oddawania rzeczywistych kolorów oświetlanego obiektu.

Współczynnik Utrzymani Strumienia -stosunek strumienia świetlnego lampy po określonym czasie świecenia w określonych warunkach do początkowego strumienia świetlnego tej lampy.

Wymagania Dotyczące Oprawy – typ wymaganej oprawy dla danej lampy np. oprawa otwarta lub zamknięta.

Znamionowe Napięcie Zasilania  – Napięcie dla jakiego został zaprojektowany statecznik.

Żarówka – lampa, w której światło jest wytwarzane przez element rozgrzany do stanu żarzenia na skutek przepływu prądu elektrycznego.

Żywotność Ekonomiczna – czas pracy, po którym część lamp przestaje działać i z przyczyn ekonomicznych oraz estetycznych zachodzi potrzeba ich grupowej wymiany (przeciętnie 60-75% żywotności znamionowej).

Żywotność Znamionowa – czas pracy po którym 50% standartowych lub 70% lamp typu Puls Start wciąż działa poprawnie.

WYJAŚNIENIE SYMBOLIKI LAMP METALOHALOGENKOWYCH

FS  –  źródło światła o pełnym widmie promieniowania: 6500K, wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 90)

HIE –  źródło eliptyczne typu Europejskiego z gwintem E27 lub E40 przeznaczone do opraw zamkniętych

HIPE – źródło eliptyczne typu Europejskiego z gwintem E27 lub E40 przeznaczone do opraw otwartych

HIT –  źródło tubularne typu Europejskiego z gwintem E27 lub E40 przeznaczone do opraw zamkniętych

MBIL –  źródło dwustronnie trzonkowane dużej mocy

MH –   źródło eliptyczne typu Północnoamerykańskiego z gwintem

E26 lub E39 przeznaczone do opraw zamkniętych

MH-DE  – źródło dwustronnie trzonkowane

MH-TS  – źródło dwustronnie trzonkowane z wyprowadzonymi przewodami zasilającymi

C – źródło o powlekanej bańce

L – źródło o wydłużonej bańce

BU -źródło przystosowane do pracy trzonkiem do góry (±15°)

UWAGA: Oznaczenie BU następujące po liczbie określającej żywotność lub strumień świetlny opisuje dany parametr w pozycji pracy trzonkiem do góry (±15°)

V –  źródło przystosowane do pracy w pozycji pionowej (±15°)

UWAGA: Oznaczenie V następujące po liczbie określającej żywotność lub strumień świetlny opisuje dany parametr w pionowej pozycji pracy (±15°)

H75 –  źródło przystosowane do pracy w pozycji poziomej (±75°)

HBD –  źródło przystosowane do pracy trzonkiem do doΠu (±90°)

HBU – źródło przystosowane do pracy trzonkiem do gory (±90°)

HOR – źródło przystosowane do pracy w pozycji poziomej

U – źródło przystosowane do pracy w pozycji uniwersalnej

LU – źródło o metalohalogenkowe White-Lux® współpracujące

z osprzętem do lamp wysokoprężnych sodowych

EURO – źródło metalohalogenkowe współpracujące z osprzętem do lamp rtęciowych z niskonapięciowym impulsem zapłonowym. Może, także pracować w systemie stałomocowym typu CWA.

WLC – źródło metalohalogenkowe tubularne White-Lux® City z osłoną UV Shield® przeznaczone do pracy poziomej (±75°) z osprzętem do lamp wysokoprężnych sodowych. Polecane do opraw ulicznych

PAR##  – źródło światła z parabolicznym odbłyśnikiem. Cyfry ##

określają średnicę w 1/8 cala

E## – źródło eliptyczne. Cyfry ## określają średnicę w milimetrach

K## – źródło z wyprowadzonymi przewodami zasilającymi. Cyfry ## określają średnicę przewodów.

T## –  źródło tubularne. Cyfry ## określają średnicę w milimetrach

UVS  – źródło z osłoną UV Shield® redukująca emisję promieniowania

ultrafioletowego.

PS  – źródło Uni-Form® pulse start z formowanym jarznikiem nowego typu.

27K –  Temperatura barwowa 2700K-2800K

3K –  Temperatura barwowa 3000K-3200K

4K  – Temperatura barwowa 3700K-4000K

5K –  Temperatura barwowa 5000K

6K –  Temperatura barwowa 6500K